En koordineret indsats for bygningskulturarven

Fredningsophævelserne

29. jan 2015Af Guide

Fredninger kan ophæves

Findes under:

En fredning kan ophæves, hvis det vurderes, at bygningen ikke længere har de værdier, der skal til for at opretholde en fredning.. Som følge af Kulturstyrelsens fredningsgennemgang har Kulturstyrelsen i perioden 2010-2013 besøgt  ca. 2000 fredede ejendomme. Kulturstyrelsen overvejer helt eller delvist at ophæve 146 af disse fredninger, svarende til ca. ( 7%)  Indtil april 2014 er der gennemført 40 fredningsophævelser.

Baggrunden for fredningsophævelser

Til at vurdere om en bygning har de tilstrækkelige fredningsværdier, benyttes bygningsfredningslovens værdikriterier: arkitektonisk og kulturhistorisk værdi. Der kan ikke fredes noget med udgangspunkt i den miljømæssige værdi, men derfor kan en fredet bygning kan godt have miljømæssig værdi.

Som udgangspunkt skal disse to øvrige værdikriterier være til stede for, at en fredning kan opretholdes. I særlige tilfælde kan en bygnings signifikans dog betyde, at ét værdikriterium alene kan bære fredningen. Forfald er yderst sjældent et kriterium.  

Der kan være flere årsager til at ophæve en fredning, men forfald er sjældent et kriterium.

 

Der kan være flere årsager til at ophæve en fredning:

Tidligere B-fredninger

Indtil 1980 eksisterede nemlig to typer fredninger: klasse A og klasse B

Ved klasse A fredninger skulle ejeren have godkendelse fra myndighederne til at foretage ændringer i bygningens indre såvel som ydre, mens klasse B fredninger kun omfattede bygningens facade (mod offentlig vej). B fredningerne blev ofte anvendt med henblik på at sikre kulturmiljøer og helheder og bygningerne blev ofte fredet uden besigtigelse af det indre, fordi de indgik i en helhed.

Den mest almindelige årsag til fredningsophævelserne er, at tidligere fredninger i klasse B fuldt lovligt har undergået så mange ændringer inden 1980, at bygningen har mistet - eller aldrig har haft - de værdier i det indre, som i dag gør det forståeligt, at den er fredet.

Brand eller lignende

I øvrigt kan en fredet bygning være enten nedbrændt eller på anden måde så nedbrudt, at en restaurering reelt vil betyde, at bygningen skal ny opføres, hvilket ikke altid virker meningsfyldt.

Processen omkring ophævelse af en fredning

En fredningsophævelse følger samme administrative procedurer som en fredning. Det betyder, at sagen skal forelægges Det særlige bygningssyn. Men Kulturstyrelsen kan ophæve en fredning uden at det Særlige Bygningssyn er enige. Dvs. at en fredningsophævelse ikke skal vedtages af Det Særlige Bygningssyn.

Fredningen på dette forhus kaldet Elephanten i Holbæk blev ophævet, da bygningen ikke længere havde de arkitekturhistoriske og kulturhistoriske værdier, det kræver at opretholde fredningen.

 

Hvis Kulturstyrelsen og Det Særlige Bygningssyn vurderer, at en bygning ikke længere er fredningsegnet, igangsættes en høringsfase og  ejeren, brugere, kommunen, det aktuelle lokale museum, det lokale kulturmiljøråd, (hvis der findes et sådant i kommunen), Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, Bygningskultur Danmark, Europa Nostra, Bygnings Frednings Foreningen (BYFO) og andre foreninger med lokalt tilhørsforhold, som skriftligt har oplyst, at de ønsker at blive informeret, orienteres om høringen. Kulturstyrelsen kan vælge at ophæve en fredning uden at Det Særlige Bygningssyn er enig i afgørelsen

Høringen varer minimum tre måneder, og i denne periode, samt under en eventuel efterfølgende klagesag, er bygningen stadig fredet. I høringsperioden kan alle indsende bemærkninger om forslaget til Kulturstyrelsen.

Efter høringsperiodens udløb skal Kulturstyrelsen inden tre måneder tage stilling til, om styrelsen vil gennemføre fredningsophævelsen bl.a. under indtryk af de bemærkninger, der er kommet. Når styrelsen har truffet en afgørelse, får ejeren et brev herom, og de øvrige involverede parter får en kopi af dette brev. Kulturstyrelsen kan vælge enten at gennemføre eller ikke at gennemføre fredningsophævelsen. Kulturstyrelsen offentliggør beslutning på sin hjemmeside www.kulturstyrelsen.dk

Uanset Kulturstyrelsens afgørelse, kan den påklages til kulturministeren inden for fire uger. Hvis Kulturstyrelsens afgørelse bliver påklaget til kulturministeren, afventer man ministerens stillingtagen. Der er ikke sat tidsbegrænsning på, hvornår ministeren skal behandle klagesagen.  Bygningen vil stadig været fredet under en eventuel klagesag.

Find aktuelle beslutningsbreve og følg med i nye fredninger og fredningsophævelser her.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies