Litteratur

Industrihistorie og –arkitektur

Alfrey, Judith & Putnam, Tim (1992): The Industrial Heritage. Managing Resources and Uses. Routledge.

Birket-Smith, Thomas (red.) (2010): Industri – Arkitektur. Arkitekturtidsskriftet B.

Burchardt, Jørgen (1995): Arbejdsliv og ny teknologi. Vilh. Langes Tobaksfabrik, Slagelse 1873-1966. Soro Amts Museum/Kulturbøger.

Casella, Eleanor Conlin; Symonds, James (red.) (2005): Industrial Archaeology. Future Directions. Springer.

Christensen, Rene Schrøder; Haastrup, Gitte; Harnow, Henrik & Warning, Ellen (2007): Industrisamfundets Erhvervshavne 1840-1970: forundersøgelse. Kulturarvsstyrelsen og Odense Bys Museer.

Dansk industri efter 1870 (samlet værk i 8 bind):

 • Johansen, Hans Chr. (1988): Industriens vækst og vilkår 1870-1973. Dansk industri efter 1870, bind 1. Odense Universitetsforlag.
  God ift. at få det historiske overblik over de forskellige branchers udvikling, konjunkturudvikling,  mm.
 • Nilsson, Carl-Axel & Kryger Larsen, Hans (1989): Forbrug og produktion af industrivarer. Dansk industri efter 1870, bind 2. Odense Universitetsforlag.
  Analyserer udviklingen i forskellige former for forbrugsvarer over en ca. 100 års periode.
 • Thomsen, Niels (1991): Industri, stat og samfund 1870-1939. Dansk industri efter 1870, bind 3. Odense Universitetsforlag.
  Handler primært om hele det politiske klima omkring industrialiseringen. Muligvis ikke så relevant for vores analyse.
 • Hyldtoft, Ole (1996): Teknologiske forandringer i dansk industri 1870-1896. Dansk industri efter 1870, bind 4. Odense Universitetsforlag.
  Beskriver den teknologiske udvikling bag industrialiseringen samt hvilken betydning teknologiudviklingen har haft for udvalgte brancher i Danmark.
 • Boje, Per (1997): Ledere, ledelse og organisation. Dansk industri efter 1870, bind 5. Odense Universitetsforlag.
  Behandler ejerforhold og ledelse  i industrien i et historisk perspektiv. Formentlig ikke så relevant.
 • Christensen, Jørgen Peter (2002): Fabriksarbejdere og funktionærer 1870-1972. Dansk industri efter 1870, bind 6. Odense Universitetsforlag.
  Ikke så relevant – gennemgår industriens arbejdsstyrke i et historisk perspektiv.
 • Hyldtoft, Ole & Johansen, Hans Chr. (2005): Teknologiske forandringer i dansk industri 1896-1972. Dansk industri efter 1870, bind 7. Odense Universitetsforlag.
  Fortsætter hvor bind 4 slap. Ligeledes relevant.
 • Larsen, Hans Kryger (2008): Industri, stat og samfund 1939-1972. Dansk industri efter 1870, bind 8. Odense Universitetsforlag.
  Fortsætter hvor bind 3 slap. Der kan muligvis være noget om industriens lokalisering, men ellers virker dette bind ikke så relevant.

Edensor, Tim (2005): Industrial Ruins: Space, Aesthetics and Materiality. Berg.

English Heritage (2007): Stourport-on-Severn. Pioneer town of the canal age.

Eriksen, John M. (1998): Arealanvendelse. Historisk kortlægning af arealanvendelsen i København. Københavns Kommune. Miljøkontrollen.

Fabrik & Bolig. Tidsskrift udgivet af Selskabet til bevaring af industrimiljøer. Udkommer i form af to nyhedsbreve og et tidsskrift årligt. Artikler om industrikultur og –historie.

Falconer, Keith (2006): The industrial heritage in Britain – the first fifty years. La Revue pour l'histoire du CNRS (14 / 2006)

Farums Arkiver & Museer (2000): Industrialismens Kulturarv. Rapport fra konference for arkiver og museer omkring Øresund på Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg den 6. oktober 1999.

Hamond, Fred (2005): Bridges of Offaly County: an Industrial Heritage Review. Offaly County Council.

Hansen, Søren Toft; Jørgensen, Caspar & Harnow, Henrik (2000): Vanddrevne elværker i Danmark 1890-1940 – temagennemgang 2000. Skov- og Naturstyrelsen.

Harnow, Henrik (2002): Industriel arkæologi i Danmark. Arkæologisk Forum nr. 7.

Harnow, Henrik (1992): Industriel arkæologi – modefænomen eller tiltrængt nybrud? Fortid og Nutid, s. 253-271.

Hauxner, Malene (2006): Carlsberg landskab – et stykke kulturarv og kulturmiljø. Park og Landskab Videnblade. Skov & Landskab.

Hyldtoft, Ole (1990): Den teknologiske udvikling i Danmark, i Produktion og arbejdskraft i Danmark igennem 200 år. S. 37-58. København: Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Hyldtoft, Ole (1084): Københavns industrialisering 1848-1914. Herning: Systime.

Industrial Heritage in the Nordic and Baltic Countries. Seminar on Coorperation in Strategies, Research and Training – October 1999, Helsinki. TemaNord. 2000.

Johansen, Hans Chr. (1997): På sporet 1847-1997 – Jernbanerne, DSB og Samfundet, bd. III, Jernbanerne i bilismens skygge 1950 – 1997, Odense.

Jørgensen, Caspar (2009): Carlsbergs bebyggelseshistorie 1847-2008. I Architectura, nr. 31, s. 46-90.

Jørgensen, Caspar m. fl. (2007): Industri Industri. 25 stk. dansk kulturarv. Kulturarvsstyrelsen. Gads forlag.

Jørgensen, Caspar (2005): 25 industriminder. Udkast oktober 2005. Kulturarvsstyrelsen

Jørgensen, Caspar & Ødegaard, Vibe (red.) (2004): Museernes arbejde med Industrisamfundets Kulturarv. Kulturarvsstyrelsen.

Jørgensen, Caspar (1997): Fabrikken og den store stil. Architectura, nr. 19, Arkitektens Forlag, s. 42-76

Kristensen, Peer Hull (1992): Industrial districts in West Jutland, Denmark. I: Pyke, Frank & Sengenberger, Werner (red.) (1992): Industrial districts and local economic regeneration. International Institute for Labour Studies, Geneve.

Kulturarvsstyrelsen (2006): The Museums and the Industrial Heritage: a report from a conference held at Odense City Museums, Odense, 30. October – 2. November 2003.

 
Meyer, Ole (2000): De tavse bygninger. Aristo.

Møller-Jensen, Hanne og Gertrud Jørgensen. Omdannelse af ældre erhvervsområder - problemer og potentialer. By- og Landsplanserien, 1-1997. Miljø- og Energiministeriet, Forskningscentret for Skov & Landskab. 1997.

Nielsen, T. S., Hovgesen, H.H. og Nielsen, J. B. (2004). Byen, Vejen og Landksabet - Kortlægninger og resultater, Aalborg Unicersitet og Skov og Landskab, Aalborg. 

Nordentoft, Sebastion Fogh (2009): De danske byers udvikling under afindustrialiseringen. Speciale. Institut for Historie og Områdestudier, Århus Universitet

Olsen, Ib Asger (red.) (2007): Industri- og servicevirksomheder i byernes planlægning 1938-1970. 23. seminar, september 2007. Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Byplanhistorisk Note nr. 59.

Pedersen, Morten (2007): Det planlagte industrilandskab – om efterkrigstidens industrikvarterer i Nordjylland. Upubliceret rapport, Aalborg: Nordjyllands Historiske Museum

Pedersen, Morten (2010): Velfærdsstatens Industrilandskab. Om efterkrigstidens industrikvarterer i Nordjylland. En forskningsrapport. Aalborg Universitetsforlag.

Pedersen, Morten & Jørgensen, Caspar (2009): Arbejdets adel. Weekendavisen nr. 07, 13. februar 2009

Pedersen, Morten & Jørgensen, Caspar, m.fl.: Industrimiljøer. Den Jyske Historiker. 2009.

Riesto, Svava & Plum, Bibi Lisbet Edinger (2009): Verden i Danmark: Fire internationale bud på forandring i landskabet. Skov & Landskab. Videnblade Park og Landskab.

Sekretariatet for Industri Kultur 07 (2006): Det sker i Industrikulturens År 2007.

Sestoft, Jørgen (1979):  Danmarks arkitektur – Arbejdets bygninger. Nordisk forlag A/S, København.

Taksa, Lucy (2003): Machines and Ghosts: Politics, Industrial Heritage and the History of Working Life at the Eveleigh Workshops. Australian Society for the Study of Labour History.

Trinder, Barrie (1997): The making of the Industrial Landscape, London (1982): Phoenix.

Willerslev, Rich. (1979): Sådan boede vi. Arbejdernes boligforhold i København omkring 1880. Industrialismens bygninger og boliger. Akademisk Forlag, København.

Bevaring (teori og praksis)

Berg, Sveinung Krokann; Hvinden-Haug, Lars Jacob & Larsen, Kari Charlotte (2009): Kulturmiljøvurdering i Hammerdalen – Larvik. Norsk institutt for kulturminneforskning, NIKU Rapport 28.

Didriksen, Kaspar & Jensen, Tove (red.) (1997): Vejledning. SAVE – kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi og udarbejdelse af kommuneatlas, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, 3. udgave

Fachgebiet Städtebau, Stadtgestaltung und Bauleitung, Fakultät Raumplanung, TU Dortmund (red.) (2008): International Building Exhibition Emscher Park. The projects 10 years later. Klartext Verlag, Essen.

Grahn, W., Berg, S.K., Larsen, K.C. (2010): Fragmentert eller representativt? Konstruksjonen av kulturminneverdier langs Akerselva i Oslo. – NIKU Tema 33:65.

Gustafson, Christer (2006): The Halland Model. Best practice example for industrial heritage. Executive summary of a presentation held by Mr. Gustafson in course of the REVIT "Industrial heritage Seminar", March 2006.

Harnow, Henrik; Christensen, René S.; Haastrup, Gitte (2008): Industrisamfundets Havne 1840-1970. Bygninger, miljøer og bevaringsværdier på danske havne. Kulturarvsstyrelsen.

Heritage Lottery Fund (2004): Industrial heritage – 10 years of Heritage Lottery Funding.

Industrikvarterene i formidlings- og bevaringssammenhæng. Kulturmiljørådet.

Isaksen, Vagn; Hansen, Edmund & Bredsdorff, Ella (1988): Industrikvarteret i Gladsaxe. Byplanhistorisk Note nr. 15.

Jørgensen, Caspar (2003): Fredede industrimiljøer. Pr. juli 2003.

Leary, Thomas & Scholes, Elisabeth C. (2000): Authenticity of Place and Voice: Examples of Industrial Heritage Preservation in the US and Europe. University of California Press.

Rasmussen, Frank Allan og Henrik Harnow m. fl. Fabrik & Bolig 2004 – Det industrielle miljø i Danmark. Selskabet til bevaring af industrimiljøer. 2004.

Rasmussen, Frank Allan og Henrik Harnow m. fl. Fabrik & Bolig 2007 – Det industrielle miljø i Danmark. Selskabet til bevaring af industrimiljøer. 2007.

Sestoft, Jørgen (1985): Industribygninger og deres bevaring. Miljøministeriet, Fredningsstyrelsen.

Willim, Robert (2005): Industrial Cool – om det materiellas närvaro och industri samhällets frånvaro. I Kragelund, Minna & Otto, Lene (red.): Materialitet og Dannelse, Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Working Heritage. Working Past. Working Future. CD-Rom. 2000.

Genanvendelse (strategisk og fysisk)

Arkfokus (2006): Tema: Liv i de gamle fabrikker. Tidsskrift for arkitektur, Arkitektforbundet. 5/2006.

Braae, Ellen & Fabricius Hansen, Maria (red.) (2007): Fortiden for tiden: genbrugskultur og kulturgenbrug i dag. Arkitektskolen.

Braae, Ellen (2009): Århus Havn. Aarhus Universitetsforlag.

Braae, Ellen (2009): Nye landskabsarkitektoniske udfordringer. I Landskab, årg. 90, nr. 2, s. 25-29

Braae, Ellen (2003): Konvertering af ruinøse industrilandskaber. I Landskab, årg. 84, nr. 7, s. 154-157

Braae, Ellen (2003): Konvertering af ruinøse industrilandskaber. Ph.d.-afhandling. Arkitektskolen i Aarhus.

Braae, Ellen (2009): Kulturlandskabsudvikling Kolindsund. I Landskab, årg. 90, nr. 2, s. 33-35

Birket-Smith, Thomas m fl. (2002): FABRIK – Industriens arkitektur i Aalborg (udstilling på Nordjyllands Kunstmuseum). Fonden til udgivelse af Arkitekturtidsskrift B.

By & Land, Tema: Industriens bygninger, juni 2007, nr. 75.

Dansk Bygningsarv A/S (2011): Genanvendelse af industriens bygningsarv. Kortlægning, arkitektur og analyse af potentialer – sammenfatning af resultater.

De Waal, Allan (2007): Nyt liv i maskinrummet – syv eksempler. Realdania.

Eriksen, John M. (1998): Arealanvendelse. Historisk kortlægning af arealanvendelsen i København. Københavns Kommune. Miljøkontrollen.

Falconer, Keith: Sustainable reuse of historic industrial sites in Britain. 3rd International Biennal Vestiges of Industry, Prague.*

Falconer, Keith (2005): A Future for Historic Industrial Centres. Opening of exhibition in Old Town Hall, Prague, 2005.

Falconer, Keith: ‘Sustainable Re-use of Historic Industrial Sites’, i Micheal Forsyth (red.), Understanding historic building conservation, Blackwell Publishing 2007

Garmund, Gert (1987): Fra klædefabrik til kulturfabrik. Brandts Klædefabrik.

Hartoft-Nielsen, Peter og John Nousiainen, 2001: Styring af erhvervslokalisering og omdannelse af ældre erhvervsområder – instrumenter, erfaringer og eksempler fra Holland, Frankrig, England og Tyskland. By- og Landskabsserien, Skov og Landskab.

Holyoake, Karen & Watt, David (2002): The Sustainable re-use of historic urban industrial buildings: Interim results and discussion. Leicester School of Architecture, De Montfort.

Isacson, Maths & Nisser, Marie (2007): Nytt liv i gamla industriområden – erfarenheter från Uppsala mejeris omvandling, i Bebyggelseshistorisk tidskrift nr. 53

Klanten, Robert, Lukas Feireiss (2009): Build-On. Converted architecture and transformed buildings. Gestalten, Berlin.

Kipnis, Baruch A. &Noam, Tamar (1998): Restructuring of a Metropolitan Suburban Industrial Park: case study in metropolitan Tel Aviv, Israel. Swedish Society for Anthropology and Geography

Kulturarvsstyrelsen (2009): Brug havnen: industrihavnens kulturarv

Kulturarvsstyrelsen (2007): Industriens Bygninger – Bygningskulturens Dag 2007

Kulturarvsstyrelsen (2004): Kulturarvsstyrelsens arbejdsplan og mål for satsningsområdet Industrisamfundets kulturarv.

Kulturarvsstyrelsen (2005): Genanvendte industrianlæg. Seminar december 2004.

Møller-Jensen, Hanne og Gertrud Jørgensen. Omdannelse af ældre erhvervsområder - problemer og potentialer. By- og Landsplanserien, 1-1997. Miljø- og Energiministeriet.

Paredes, Christina: Industrial Chic: Reconverting Spaces. Edizioni Gribaudo. 2006.

Regeneration Through Heritage (1999): Proceedings of 'Making heritage industrial buildings work'. A Regeneration Through Heritage Conference held on 26th of April 1999 at the Great Western Railway Works, Swindon, UK.

Riesto, Svava & Hauxner, Malene: At grave efter stedets ånd. Kældrenes rolle i omdannelsen af Carlsberg. Upubliceret.

Schmitz, Jeanette & Volz, Wolfgang (2004): Gasometer Oberhausen. Klartext, Essen.

Stratton, Michael (2000): Industrial Buildings. Conservation and Regeneration. Taylor & Francis, London.

Swensen, G., Larsen, K.C., Molaug, P.M. og Sognnæs, J. (2009): Kulturarv og stedsidentitet. Kulturmiljø i kryssilden mellom bevaring og utvikling. – NIKU Tema 31: 85.

Thorsen, Lars & Braae, Ellen (2009): Industriområdets charme. Grønt Miljø, 2009, nr. 3, s. 44-45.

Uffelen, Chris van (2011): Re-Use Architecture. Braun Publishing, Zürich.

Planinstrumenter

Aalborg Kommune & Nordjyllands Historiske Museum (2007): Industrikultur – Kulturarv. Kulturarvskommuneprojektet i Aalborg. Implementering i planlægningen 2007-2010.

Carlberg, Nicolai & Christensen, Søren Møller (2005): Byliv og havnefront. Museum Tusculanum.

Brøndby Kommune (2010): Helhedsplan – Priorparken og Vibeholm. Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2009-2011.

DI (2009): Oplæg til styrket dialog om kommunal fysisk planlægning. DI DEBAT.

Ditmar, Jakob Friedrich (2002): Inszenierte Industrie in der postindustriellen Stadt. Vom Umgang mit stillgelegten Industrieanlagen. Dissertation, Bad Godesberg.

Drivers Jonas m.fl.: Heritage Works. The use of historic buildings in regeneration. A toolkit to good practice.

House of Commons, ODPM: Housing, Planning, Local Government and the Regions Committee (2004): The Role of Historic Buildings in Urban Regeneration.

Jensen, Lis (red.) (2007): Inspiration til det fremtidige arbejde med kulturmiljøer i planlægningen, Kulturhistorien i planlægningen, Miljø- og Energiministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Lyth, Peter (2006): Selling history in an age of industrial decline: heritage tourism in Robin Hood county. XIV International Economic History Congress, Helsinki.

Michigan Technical University (2008): Industrial Heritage – premises and practices for the 21st century (introduktionsmateriale til workshop 2008)

The Prince's Regeneration Trust (2006): The Regeneration Through Heritage Handbook. How to use a redundant historic building as a catalyst for change in your community.

Projekt Ruhr GmbH: Masterplan Emscher Landschaftpark 2010. Klartext. 2005

REVIT: Working Towards More Effective and Sustainable Brownfield Revitalisation Policies.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies