En koordineret indsats for bygningskulturarven

29. jan 2015Af Guide

Hvem?

Findes under: Hvem?

Det kan være vanskeligt at få et overblik over, hvilke ministerier, styrelser, foreninger og institutioner, der arbejder med bygningskultur og bygningsbevaring. Hvem er Kulturstyrelsen, Dansk Arkitektur Center og Statens Byggeforskningsinstitut? Få styr på de vigtigste aktører her.

 

Hvem er Arkitektforeningen?

Arkitektforeningens fulde navn er Akademisk Arkitektforening, og dens medlemmer er uddannede arkitekter, som ved medlemskab må kalde sig 'MAA' (medlem af Akademisk Arkitektforening). Dette er den eneste beskyttede titel for arkitekter i Danmark.

Foreningen har omkring 7.000 medlemmer og arbejder politisk for de bedste vilkår for den enkelte arkitekt og kvaliteten af byer, bygninger og miljø i Danmark. Foreningen er repræsenteret i en række politiske råd og nævn og tilbyder bl.a. offentlige og private bygherrer rådgivning i forbindelse med konkurrencer inden for byggeri, planlægning og design. Foreningen er stiftet i 1879.

 

Hvem er Arkitektskolen Aarhus?

Arkitektskolen Aarhus er den ene af Danmarks to arkitektskoler. Skolen uddanner arkitekter og udfører forskning inden for emner som arkitektur, bygningskultur, planlægning og design. Arkitektskolen Aarhus gennemfører sammen med Kunstakademiets Arkitektskole og Skov & Landskab, Københavns Universitet forskningsindsatsen i Bygningskultur 2015.

Læs også Hvad er Kunstakademiets Arkitektskole? og Hvad er Skov & Landskab, Københavns Universitet?

 

Hvem er Dansk Bygningsarv?

Dansk Bygningsarv er et rådgivnings- og videncenter med særlige kompetencer inden for anvendelse, bevaring og udvikling af bygningsarv. Dansk bygningsarv arbejder med at aktivere bygninger, bebyggede strukturer og byer gennem tværfaglige analyser, projekter og kampagner. Virksomhedens rådgivning bidrager til at gøre bygningsarv til et aktiv i en bæredygtig udvikling til gavn for borgere, samfund og erhvervsliv.  I opgaveløsningerne betragtes bygningsarv som en ressource, der skaber livskvalitet, udvikling og velfærd i samfundet, og en aktiv brug af bygningsarv ses som den bedste bevaringsstrategi.

 

Hvem er Bolius?

Bolius yder uvildig professionel rådgivning og formidling til private boligejere. Rådgivning og formidling sker gennem boligmagasinet Bedre Hjem, hjemmesiden bolius.dk og Bolius Nyhedsbrev samt bogudgivelser på eget forlag. Både magasin, hjemmeside og nyhedsbrev hører til de mest benyttede inden for emnet i Danmark. Herudover står Bolius' videncenter til rådighed for boligejere med rådgivere inden for byggefaglige, arkitektoniske og økonomiske emner. Det er i vid udstrækning gratis for boligejerne at benytte Bolius' ydelser. Selskabet er grundlagt i 2002 og ejes af Realdania.

 

Hvem er Byggeteknisk Erfaringsformidling, BYG-ERFA?

Byg Erfa er en fond, som indsamler, bearbejder og formidler erfaringer fra byggeriets praksis. Dens formål er at højne den byggetekniske kvalitet og forebygge skader på såvel nye som gamle bygninger. Erfaringerne formidles på hjemmesiden byg-erfa.dk i kortfattede artikler, såkaldte erfaringsblade, om byggetekniske forhold inden for en bred vifte af emner. Fonden er oprettet i 1977 og drives af en række offentlige og private institutioner.

 

Hvem er Bygnings Frednings Foreningen, BYFO?

Bygnings Frednings Foreningen, BYFO, er en forening af private ejere af fredede bygninger. Foreningens sekretariat yder hjælp og vejledning til ejere af fredede bygninger og støtter ejerne i at leve op til ansvaret som forvaltere af en del kulturarven. BYFO samler og formidler kompetencer og viden om fredede bygninger i Danmark, blandt andet gennem årlige netværksaktiviteter. Foreningen er repræsenteret i Det Særlige Bygningssyn.

Læs også Hvad er fredning? og Hvad er Det Særlige Bygningssyn?

 

Hvem er Bygningskultur Danmark?

Bygningskultur Danmark er paraplyorganisation for 31 foreninger, brancheorganisationer, fonde og institutioner, der arbejder med bevaring og udvikling af dansk bygningskultur. Som interesseorganisation for alle, der arbejder med bygningskultur, deltager Bygningskultur Danmark i den politiske debat om sager rejst af medlemmer og af almen interesse. Bygningskultur Danmark driver bygningskulturportalen bygningskultur.dk, som samler viden om bygningskultur, istandsættelse, bevaring og historiske huse.

 

Hvem er Bygningsstyrelsen?

Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre - og er en del af Klima-, Energi - og Bygningsministeriet, der i 2011 fik ansvaret for statens kontorejendomme og universitetsbygninger og for sager om byggeri. Styrelsen løser opgaver ved udleje af statens ejendomme gennem moderniseringer og nybyggeri og køb, salg og leje, byggeri, renovering og vedligehold.

 

Hvem er Center for Bygningsbevaring, Raadvad?

Center for Bygningsbevaring er et videncenter for håndværk og bygningsbevaring.

Centret giver professionel og forskningsbaseret rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger til statslige og kommunale myndigheder, rådgivere, håndværkere og private husejere. Center for Bygningsbevaring retter sig både mod fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse.

Center for Bygningsbevaring er etableret i 2004 og er en udløber af det tidligere Raadvad Centeret.

 

Hvem er Dansk Arkitektur Center, DAC?

Dansk Arkitektur Center, DAC, er en projektorganisation, som arbejder med udvikling og formidling af viden om arkitektur, byudvikling og byggeri. DAC's formål er at skabe interesse for arkitektur og dens samfundsmæssige betydning samt at understøtte ny udvikling på tværs af byggebranchen. DAC arrangerer udstillinger, undervisning, guidede ture og arrangementer og formidler lettilgængelig viden på dac.dk. DAC arbejder sammen med danske og internationale samarbejdspartnere og modtager basisfinansiering af et partnerskab mellem Realdania, Kulturministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og Miljøministeriet.

Se også Hvem er Realdania?

 

Hvem er English Heritage?

English Heritage er en organisation under det engelske kulturministerium, som har til formål at administrere historiske bygninger og monumenter i England. English Heritage har ansvaret for vedligeholdelse, drift og formidling af over 400 historiske bygninger, monumenter og mindesmærker og laver et stort folkeligt formidlingsarbejde. English Heritage er samtidig en organisation med 665.000 medlemmer. English Heritage har i europæisk sammenhæng udmærket sig ved at levere anvendelsesorienteret viden af høj kvalitet inden for bygningsbevaringsfeltet.

Læs mere hos English Heritage.

 

Hvem er Europa Nostra?

Europa Nostra er en europæisk samlingsorganisation for frivillige bevaringsforeninger, som blev stiftet 1963 i Europarådets kontor i Paris. Europa Nostra har også mange lokale kommuner, byer og personer som medlemmer. Organisationens formål er at fremme den arkitektoniske og landskabskulturelle arv, forbedre standarden inden for by- og landskabsplanlægning og at fremme kvaliteten inden for det traditionelle bygningshåndværk. Europa Nostra Danmark forsøger at påvirke den offentlige mening. Det sker gennem prisuddelinger, seminarer og høringer, publikationer og artikler, udstillinger, studieture og videnskabelige tidsskrifter.

 

Hvem er Foreningen Bevaringsværdige Bygninger?

Foreningen Bevaringsværdige Bygninger er en landsdækkende interesseorganisation for private ejere af bevaringsværdige bygninger. Foreningens hovedformål er at arbejde for, at der gennem information, formidling og rådgivning skabes rimelige vilkår for bevaring og udvikling af landets bevaringsværdige bygninger. Foreningen er politisk forum for husejere, der har interesse i at skabe de bedst mulige forhold for deres egne - og øvrige bevaringsværdige bygninger.

 

Hvem er Foreningen Straatag?

Foreningen Straatag arbejder gennem rådgivning, netværksdannelse og formidling for bevaring af stråtage på bygninger af betydning for dansk bygningskultur. Foreningen rådgiver bl.a. om støttemuligheder i fbm. vedligeholdelse af stråtage. Foreningen udgiver et medlemsblad fire gange årligt.

 

Hvem er Grundejernes Investeringsfond, GI?

Grundejernes Investeringsfond er en selvejende institution oprettet ved lov i 1967. Fondens overordnede formål er at sikre bedre boliger og har af Folketinget fået til opgave at administrere penge til vedligeholdelse af ældre private udlejningsejendomme samt yde billige lån og støtte til udviklingsprojekter. Herudover gennemfører fonden bygningsarbejder, som er påbudt af huslejenævn, og registrerer huslejenævnsafgørelser, som ejere ikke har efterlevet.

 

Hvem er ICCROM?

ICCROM (International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property) er en international organisation for bevaring af kulturarv. ICCROM består af 129 medlemslande, hvis regeringer har tilsluttet sig organisationens formål. ICCROM arbejder med at skaffe viden og skabe bevidsthed omkring bevaring af kulturarv – såvel den faste som den løse. ICCROM arbejder inden for forskning, uddannelse, information og samarbejde om kulturarv i alle medlemslandene. ICCROM er stiftet i Rom i 1959 på baggrund af oplæg fra en UNESCO-samling i 1956 – og stadig hjemmehørende i Rom.

 

Hvem er Kommunernes Landsforening, KL?

KL er en privat interesse- og medlemsorganisation for alle 98 kommuner i Danmark. Foreningen varetager de danske kommuners fælles interesser, bl.a. over for staten, og støtter kommunerne politisk, fagligt og administrativt i løsningen af deres opgaver. Da en meget stor del af arbejdet med bygningskultur finder sted i kommunerne, har KL en naturlig interesse i bygningskulturarv og deltager bl.a. i det koordinerede initiativ Bygningskultur 2015.

 

Hvem er Kulturstyrelsen?

Kulturstyrelsen er en styrelse under Kulturministeriet, der har til opgave at sikre og udvikle dansk kulturarv og sætte fokus på dens betydning for den enkelte og for samfundet som helhed. Styrelsen administrerer bl.a. bygningsfredningsloven og museumsloven og arbejder for at beskytte, registrere, udvikle og formidle kulturarven i samarbejde med kommuner, ejere, institutioner og foreninger. Herudover yder Kulturstyrelsen faglig rådgivning til kulturministeren og udarbejder forslag til ny lovgivning.

Kulturstyrelsen blev oprettet i 2002.

Læs også: Hvad er kulturarv?

 

Hvem er Kunstakademiets Arkitektskole?

Kunstakademiets Arkitektskole i København er den ene af Danmarks to arkitektskoler. Skolen uddanner arkitekter og udfører forskning inden for emner som arkitektur, bygningskultur, planlægning og design. Kunstakademiets Arkitektskole gennemfører sammen med Arkitektskolen Aarhus og Skov & Landskab, Københavns Universitet forskningsindsatsen i Bygningskultur 2015.

Læs også Hvad er Arkitektskolen Aarhus? og Hvad er Skov & Landskab, Københavns Universitet?

 

Hvem er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, By og Land?

Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur er en landsdækkende interesseorganisation for ca. 100 lokale foreninger. Foreningen arbejder for at bevare og udvikle bygningskulturarven og øge befolkningens kendskab til dens betydning. Foreningen er høringspartner ved udarbejdelse af nye regler, både nationalt og på EU-niveau, og deltager i udvalg og arbejdsgrupper med myndigheder og lokale foreninger. Foreningen er med i Det Særlige Bygningssyn, der rådgiver kulturministeren i fredningssager, og har her retten til at rejse fredningssager.

Foreningen udgiver bladet by & land.

Læs også Hvad er Det Særlige Bygningssyn?

 

Hvem er Naturstyrelsen?

Naturstyrelsen er en institution under Miljøministeriet som udmønter regeringens miljø- og naturpolitik inden for blandt andet overordnet planlægning af byer og landskaber. Naturstyrelsen er afsender på en række materialer om bygningskulturarv idet styrelsen indtil 2004 var myndighed på området.

 

Hvem er The Prince's Regeneration Trust?

The Prince's Regeneration Trust er et af Prins Charles' velgørenhedsprojekter, som arbejder med bevaring, sikring og ny anvendelse af truede bevaringsværdige bygninger i England.

 

Hvem er Realdania?

Realdania er en filantropisk virksomhed, som arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. Realdania er organiseret som en forening og arbejder på basis af en større investeringsvirksomhed. Realdania støtter initiativer og kampagner til gavn for byggeri, bygninger og bebyggede miljøer i Danmark, og projekter gennemføres som regel i partnerskaber med andre. Målet med Realdanias virksomhed er at afprøve nye veje, skabe udvikling og demonstrere eksempler, som kan være til inspiration og efterfølgelse af andre.

Realdania støtter projekter i byerne, som sætter fokus på byrum og udvikler byområder, fx byrumsprojekter som plads- og parkprojekter og andre anlægsprojekter. Inden for dansk byggeri støtter Realdania blandt andet innovationsprojekter og eksperimenterende initiativer. Endelig arbejder Realdania med en række projekter, der er med til at fremtidssikre Danmarks bygningsarv og kulturmiljøer. Målsætningen er her at skabe 'nyt liv i gamle huse' og derved give den fysiske kulturarv en levende fremtid på et økonomisk bæredygtigt grundlag.

Realdania er sammen med Kulturstyrelsen initiativtager til Bygningskultur 2015.

 

Hvem er Realdania Byg?

Realdania Byg er et ejendomsselskab stiftet i 2003 som datterselskab af Realdania. Realdania Byg opbygger løbende en samling af gode eksempler på byggestil og arkitektur fra forskellige tider og egne i Danmark. Selskabet opkøber, bevarer og restaurerer fredede og bevaringsværdige bygninger og deltager i nybyggeri, hvor der er fokus på udvikling og nyskabelse. Realdania Byg går som regel kun ind i projekter, som andre aktører ikke selv kan løfte, og en vigtig forudsætning for Realeas arbejde er samtidig, at der kan sikres en nutidig brug af bygningerne på et bæredygtigt grundlag.

 

Hvem er Skov & Landskab, Københavns Universitet?

Skov & Landskab  er et nationalt center for forskning, uddannelse og rådgivning inden for skov og skovprodukter, landskabsarkitektur og landskabsforvaltning, byplanlægning og bydesign. Centret er et forpligtende samarbejde mellem Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (IFRO) på Københavns Universitet.

Læs også Hvad er Kunstakademiets Arkitektskole? og Hvad er Arkitektskolen Aarhus?

 

Hvem er Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter?

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager en række opgaver inden for by- og boligområdet og sager vedrørende regional- og landdistrikter. Ministeriet administrerer den overordnede social- og velfærdspolitiske indsats i Danmark, herunder støtte til byggeri og byfornyelse, bygningsforbedring, helhedsorienteret byfornyelse, områdefornyelse, almene boliger, lejelov, ghettoindsats og en række andre boligpolitiske områder.

Hvem er Statens Byggeforskningsinstitut, SBi?

Statens Byggeforskningsinstitut (forkortet SBi, en kort overgang kaldet By og Byg) er en dansk forskningsinstitution, som i dag hører under Aalborg Universitet. SBi skaber forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Ca. halvdelen af instituttets omsætning udgøres af en fast bevilling på finansloven. Bevillingen administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. SBi blev grundlagt 1947 for blandt andet at medvirke til at løse boligmanglen mest effektivt. Blandt professionelle i dansk byggeri er SBi især kendt for såkaldte SBi-anvisninger.

HVOR

findes love og regler om bygningskulturarv

Kend de vigtigste dokumenter, love og regler om bygninger, planlægning og bevaring.

Accept af cookies

På bygningskultur2015.dk bruger vi cookies til at forbedre vores hjemmeside, så den lever op til brugernes behov. Du kan til hver en tid slette cookies fra bygningskultur2015.dk.

Læs vores cookie- og privatlivspolitik

Accepter cookies